menu
Elanlar
Alma

CIR HACI


Jyr Haji

Ağacın özəlliyi: Ağacı hündür boylu, girdə çətirli
Meyvənin özəlliyi: Yumru formada, al qırmızı. Dadı şirin, orta dərəcədə şirəli, ətri xoşagələndir. Çəkisi 160-180 q.
Yetişmə dövrü: Oktyabr ayı
Saxlama müddəti: May-iyun ayına kimi
Nəqliyyata davamlılığı: Orta
Tozlayıcıları: : Azərbaycan, Simirenko reneti, Şampan reneti, Səməd Vurğun
Calaqaltıları: M9, MM10

Alma

QIZIL ƏHMƏDİ


Kyzyl Ahmedi

Ağacın özəlliyi: Ağacı hündür boylu, girdə şəkilli, geniş sallaq çətirli
Meyvənin özəlliyi: Yastı yumru formada, tünd qırmız zolaqlı. Dadı şirin, orta dərəcədə şirəli, ətri xoşagələndir. Çəkisi 130-150 q.
Yetişmə dövrü: Oktyabr ayı
Saxlama müddəti: May ayına kimi
Nəqliyyata davamlılığı: Çox yaxşı
Tozlayıcıları: Napoleon, Mehdi cırı, Sarı turş, Şampan reneti, Simirenko reneti, Qara turş,London pepini
Calaqaltıları: M9, MM106

Alma

SİMİRENKO RENETİ


Renet Simirenko

Ağacın özəlliyi: Ağacı hündür boylu, girdə şəkilli, geniş sallaq çətirli
Ağacın özəlliyi: Ağacı hündür boylu, enli piramida çətirli
Meyvənin özəlliyi: Yastı-yumru formada, sarımtıl-yaşıl. Ətri xoşagələn, dadı turşa-şirin, orta dərəcədə şirəli. Çəkisi 120-130 q.
Yetişmə dövrü: Oktyabr ayı
Saxlama müddəti: May ayına kimi
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Aydared, Qolden Delişes
Calaqaltıları: M9, MM106

Alma

AZƏRBAYCAN


Azerbaijan

Ağacın özəlliyi: Ağacı orta boylu, geniş girdə çətirli
Meyvənin özəlliyi: Yumru formada, sarımtıl-ağ, çəhrayı yanaqlı. Dadı turşa-şirin, ləti zərif, şirəli və çox ətirlidir. Çəkisi 130-150 q.
Yetişmə dövrü: Sentyabr ayı
Saxlama müddəti: Noyabr ayının sonuna kimi
Nəqliyyata davamlılığı: Orta
Tozlayıcıları: Şampan reneti, Qışlıq qızıl parmen, Davamlı, Nailə
Calaqaltıları: M9, MM106

Alma

QUBA ŞAFRANI


Guba Saffron

Ağacın özəlliyi: Ağacı orta boylu, geniş girdə çətirli
Meyvənin özəlliyi: Yumru formada, sarımtıl-ağ, çəhrayı yanaqlı. Çox ətirli, dadı turşa-şirin, ləti zərif, şirəli. Çəkisi 130-150 q.
Yetişmə dövrü: Sentyabr ayı
Saxlama müddəti: Noyabr ayının sonuna kimi
Nəqliyyata davamlılığı: Orta
Tozlayıcıları: Şampan reneti, Qışlıq qızıl parmen, Davamlı, Nailə
Calaqaltıları: M9, MM106

Alma

QUBA RENETİ


Guba Rennet

Ağacın özəlliyi: Ağacı orta boylu, geniş girdə çətirli
Meyvənin özəlliyi: Yumru formada, sarımtıl-ağ, çəhrayı yanaqlı. Çox ətirli, dadı turşa-şirin, ləti zərif, şirəli. Çəkisi 130-150 q.
Yetişmə dövrü: Sentyabr ayı
Saxlama müddəti: Noyabr ayının sonuna kimi
Nəqliyyata davamlılığı: Orta
Tozlayıcıları: Şampan reneti, Qışlıq qızıl parmen, Davamlı, Nailə
Calaqaltıları: M9, MM106

Alma

FUJI


Fuji

Ağacın özəlliyi: Ağacı hündürboylu, geniş sıx çətirli
Meyvənin özəlliyi: Yumru-silindrik formada, yaşılımtıl-sarı, qırmızı zolaqlı, qabıqaltı nöqtələri çox saylıdır. Ləti sarımtıl, sərt, şirəli və ətirlidir. Dadı çox şirindir. Çəkisi 190-210q.
Yetişmə dövrü: Oktyabr ayı
Saxlama müddəti: 6-7 ay
Nəqliyyata davamlılığı:Əla
Tozlayıcıları: ala, Qolden Delişes, Simirenko reneti, Aydared, Qolden Spur, Qrani Smit.
Calaqaltıları: M9, MM106

Alma

QRANİ SMİT


Granny Smith

Ağacın özəlliyi: Ağacı hündürboylu, sallaq çətirli
Meyvənin özəlliyi: Kəsik konus formasında,birtiplidir.Yaşılımtıl, çəhrayı yanaqlı, qabıqaltı nöqtələri çox saylıdır.Ləti yaşılımtıl-ağ, bərk, şirəli və ətirlidir. Dadı turşa-şirindir. Çəkisi 190-210q.
Yetişmə dövrü: Oktyabr ayı
Saxlama müddəti: 3-4 ay
Nəqliyyata davamlılığı:Əla
Tozlayıcıları:Qala,Qolden Delişes,Simirenko reneti,Aydared,Qloster,Fuji
Calaqaltıları: M9, MM106

Alma

QOLDEN DELİŞES


Golden Delicious

Ağacın özəlliyi: Ağacı hündürboylu, geniş sıx çətirli
Meyvənin özəlliyi: Yumru-silindrik formada, yaşılımtıl-sarı, qırmızı zolaqlı, qabıqaltı nöqtələri çox saylıdır. Ləti sarımtıl, sərt, şirəli və ətirlidir. Dadı çox şirindir. Çəkisi 190-210q.
Yetişmə dövrü: Oktyabr ayı
Saxlama müddəti: 6-7 ay
Nəqliyyata davamlılığı:Əla
Tozlayıcıları: ala, Qolden Delişes, Simirenko reneti, Aydared, Qolden Spur, Qrani Smit.
Calaqaltıları: M9, MM106

Alma

ROYAL QALA


Royal Gala

Ağacın özəlliyi: Ağacı ortaboylu, çətiri geniş oval, orta dərəcədə sıxdır
Meyvənin özəlliyi: Yumru formada, sarımtıl və ya yaşılımtıl-sarı, narıncı-qırmızı zolaqlıdır. Ləti açıq sarımtıl, sıx, dənəvərli, xırçıldayan və xoş ətirlidir. Dadı şirindir. Çəkisi 115-145 q (maksimum 170 q).
Yetişmə dövrü:Sentyabr ayı
Saxlama müddəti: Dekabr ayına kimi, soyuducuda mart ayına kimi
Nəqliyyata davamlılığı:Orta
Tozlayıcıları: Simirenko reneti, Aydared
Calaqaltıları: M9, MM106

Alma

SARI BELFLYOR


Yellow Bellflower

Ağacın özəlliyi: Ağacı hündürboylu,çətiri dairəvidir
Meyvənin özəlliyi: Meyvələri iri,oval konus şəklindədir,gönçə tərəfi qabırğalıdır.Qabığı nazik,parlaq,sarı rəngli,qırmızı yanaqlıdır.Üzərində balaca kül rəngli nöqtələr vardır.Meyvənin ləti ağımtıl-sarı,şirəli,xırda dənəvərlidir.Çəkisi 150-190q.
Yetişmə dövrü: Sentyabr ayı
Saxlama müddəti: Dekabr ayına kimi,soyuducuda mart ayına kimi
Nəqliyyata davamlılığı: Orta
Tozlayıcıları: Papirovka
Calaqaltıları: M9, MM106

Alma

QIZIL QIŞLIQ PARMEN


Qolden Pearmain

Ağacın özəlliyi: Ağacı hündürboylu,çətiri dairəvidir
Meyvənin özəlliyi: Yumru konusvari formadadır.Qabığı nazik,parlaq,sarı portağal rəngli,bir tərəfi qırmızı zolaqlıdır.Üzərində balaca kül rəngli nöqtələri vardır.Meyvənin ləti sarımtıl,çox şirəlidir. Çəkisi 160q.
Yetişmə dövrü:Sentyabr ayı
Saxlama müddəti: Yanvar ayına kimi
Nəqliyyata davamlılığı:Orta
Tozlayıcıları:Boyken,Landsberq reneti,Simirenko reneti,Şampan reneti
Calaqaltıları: M9, MM106

Armud

KARMEN


Carmen

Ağacın özəlliyi: Ağacı orta boylu, ensiz piramida formalı sıx çətirlidir
Meyvənin özəlliyi: Tünd bordo rəngli, qabıqaltı nöqtələri çoxsaylıdır. Dadı turşa-şirin, azacıq ətirli, ləti zərif, şirəli. Çəkisi 160-180q.
Saxlama müddəti: Oktyabr ayına kimi
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Konferens, Vilyams
Calaqaltıları: BA 29

Armud

KONFERENS


Conference

Ağacın özəlliyi: Ağacı hündürboylu, enli, sıx çətirlidir
Meyvənin özəlliyi: Uzunsov, yaşılımtıl-sarı rəngli, sarı-qəhvəyi rəngdə ləkələrlə örtülüdür. Dadı şirin, ləti zərif, ağızda əriyən, çox şirəli, xırda dənəvərlidir.Çəkisi 135-150 q.
Yetişmə dövrü: Avqust ayı
Saxlama müddəti: Yanvar ayına kimi
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Vilyams, Karmen
Calaqaltıları: BA 29

Armud

VİLYAMS


Williams

Ağacın özəlliyi: Ağacı orta- və ya alçaqboylu, enli piramida çətirli
Meyvənin özəlliyi: Uzunsov armudabənzər formada, açıq yaşıl rəngli, çəhrayı yanaqlı, boz nöqtəlidir. Dadı turşa-şirin, ləti zərif, ağızda əriyən, çox şirəlidir. Çəkisi 175-180 q.
Yetişmə dövrü: Avqust ayı
Saxlama müddəti: 45 gün
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Meşə gözəli, Klappın sevimlisi, Olivye de Serr
Calaqaltıları: BA 29

Armud

TALQAR GÖZƏLİ


Talqar beauty

Ağacın özəlliyi: Ağacı orta boylu, enli piramida çətirli
Meyvənin özəlliyi: Uzunsov formalı, qırmızı-karmin rəngli, qabıqaltı nöqtələri çoxsaylıdır. Dadı şirin, azacıq ətirli, ləti xırda dənəvərli, şirəli, orta sıxlıqda. Çəkisi 150-200 q.
Yetişmə dövrü: Sentyabr ayı
Saxlama müddəti: Fevral ayına kimi
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Konferens, Klappın sevimlisi, Qoverla
Calaqaltıları: BA 29

Armud

ABASBƏYİ


Abasbei

Ağacın özəlliyi: Ağacı orta- və ya hündürboyludur
Meyvənin özəlliyi: Açıq yaşıl rəngli, qabıqaltı boz nöqtələri çoxsaylıdır. Dadı turşa-şirin və çox ləzətli, ətirli, ləti zərif, şirəli, orta sıxlıqda. Çəkisi 130-150 q.
Yetişmə dövrü: Avqust ayı
Saxlama müddəti: 20 gün
Nəqliyyata davamlılığı: Orta
Tozlayıcıları: Cırnadiri, İspiqi
Calaqaltıları: BA 29

Armud

LƏTİFƏ


Latifa

Ağacın özəlliyi: Ağacı ortaboylu, geniş piramida çətirli
Meyvənin özəlliyi: Açıq sarı rəngli, qırmızı yanaqlı, qabıqaltı boz nöqtələri çoxsaylıdır. Dadı turşa-şirin, ləti zərif, ağızda əriyən, şirəli və ətirlidir. Çəkisi 180-200 q.
Yetişmə dövrü: Sentyabr ayı
Saxlama müddəti: Noyabr ayına kimi
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Vilyams
Calaqaltıları: BA 29

Armud

DEVECİ


Deveci

Ağacın özəlliyi: Ağacı ortaboylu
Meyvənin özəlliyi: Yumru, alt hissəsi geniş. Açıq yaşıl-sarımtıl rəngli, çəhrayı yanaqlı. Ləti ağ, şirəli. Dadı şirin.Çəkisi 200 q.
Yetişmə dövrü: Oktyabr ayı
Saxlama müddəti: Yanvar ayına kimi
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Akça, Pase Krasan, June Qold, Vilyams
Calaqaltıları: BA 29

Armud

GÜLŞƏN


Gulshan

Ağacın özəlliyi: Ağacı ortaboylu, çətiri piramida şəkillidir
Meyvənin özəlliyi:Zıngırovşəkilli formadadır, birtiplidir. Açıq sarı rəngli, qırmızı yanaqlı. Ləti sarımtıl-ağ, şirəli.Dadıçox şirin. Çəkisi 300 q (maksimum çəki – 600 q)
Yetişmə dövrü: Oktyabr ayı
Saxlama müddəti: Fevral ayına kimi
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Lətifə, Vilyams, Kure
Calaqaltıları: BA 29

Gilas

ZİRAAT 0900


Ziraat 0900

Ağacın özəlliyi: Ağacı hündürboylu, şarşəkilli çətirə malik
Meyvənin özəlliyi: Ürəkşəkilli, tünd qırmızı, demək olar ki, qara rəngli. Dadı şirin, turşuluğu ortadır. Qabığı qalın. Ləti sıx, orta dərəcədə şirəli. Çəkisi 6,0-6,5 q.
Yetişmə dövrü: İyun ayı
Saxlama müddəti: 10-14 gün
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Sarı Droqana, Jabule
Calaqaltıları: Brookforest, SL-64, MaxMa-14

Gilas

REGİNA


Regina

Ağacın özəlliyi: Ağacı ortaboylu, şarşəkilli çətirə malik
Meyvənin özəlliyi: Yumru, parlaq tünd qırmızı rəngli. Dadı şirin. Ləti tünd qırmızı, bərk, çox şirəli. Çəkisi 8-10 q.
Yetişmə dövrü: İyul ayının sonu
Saxlama müddəti: Avqust ayının ortası
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Sammit, Bianka, Silviya, Koral
Calaqaltıları: Brookforest, SL-64, MaxMa-14

Gilas

LAPİNS


Lapins

Ağacın özəlliyi: Ağacı hündürboylu, şarşəkilli çətirə malik
Meyvənin özəlliyi: Oval, birtipli, parlaq tünd qırmızı, demək olar ki, qara rəngli. Dadı şirin. Ləti çəhrayı, şirəli. Çəkisi 8-9 q.
Yetişmə dövrü: İyun ayının sonu
Saxlama müddəti: Avqust ayının ortası
Nəqliyyata davamlılığı: Əla
Tozlayıcıları: Özü özünü tozlayır
Calaqaltıları: Brookforest, SL-64, MaxMa-14

Gilas

SAMMİT


Summit

Ağacın özəlliyi: Ağacı hündürboylu, güclü çətirə malik
Meyvənin özəlliyi: Parlaq, qırmızı rəngli, yetişdikcə daha da tündləşir. Dadı şirin. Ləti qırmızı-sarı, şirin, şirəli. Çəkisi 8-10 q.
Yetişmə dövrü: İyun ayı
Saxlama müddəti: İyul ayının ortası
Nəqliyyata davamlılığı: Orta
Tozlayıcıları: Van, Lapins
Calaqaltıları: Brookforest, SL-64, MaxMa-14

Gilas

KRIMSKAYA


Crimean

Ağacın özəlliyi: Ağacı hündürboylu, şarşəkilli çətirə malik
Meyvənin özəlliyi: Tünd qırmızı, demək olar ki, qara rəngli. Dadı şirin. Ləti tünd qırmızı, zərif, şirəli. Çəkisi 2-4 q.
Yetişmə dövrü: İyun ayı
Saxlama müddəti: İyul ayının ortası
Nəqliyyata davamlılığı: Orta
Tozlayıcıları: Fatej
Calaqaltıları: Brookforest, SL-64, MaxMa-14

Gilas

SARI DROQANA


Yellow Drogan

Ağacın özəlliyi: Ağacı hündürboylu, qollu-budaqlı, orta sıxlıqda olan çətirə malik
Meyvənin özəlliyi: Yumru-ürəkşəkilli formada, sarı rəngli. Qabığı nazik. Dadı şirin. Ləti açıq sarı rəngli, zərif, şirəli. Çəkisi 6,5-8 q.
Yetişmə dövrü: İyun ayının sonu iyul ayının əvvəli
Saxlama müddəti: 3-5 gün
Nəqliyyata davamlılığı: Davamsız
Tozlayıcıları: Aelita, Napoleon, Ramon Oliva
Calaqaltıları: Brookforest, SL-64, MaxMa-14

Gilas

BİQARO BURLAT


Bigarrean Burlat

Ağacın özəlliyi: Ağacı ortaboylu,güclü, dəyirmi çətirə malik
Meyvənin özəlliyi: Yastı-yumru formada, qara-qırmızı rənglidir. Dadı şirin. Ləti tünd qırmızı, orta sıxlıqda, şirəli. Çəkisi 6,4 q.
Yetişmə dövrü: İyun ayı
Saxlama müddəti: İyul ayının ortası
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Qedelfingen, Napoleon, Biqaro Starking
Calaqaltıları: Brookforest, SL-64, MaxMa-14

Gilas

AZƏRİ


Azeri

Ağacın özəlliyi: Ağacı ortaboylu, güclü dəyirmi çətirə malik
Meyvənin özəlliyi: Uzunsov, yastı-yumru formada, ürəkşəkilli, qara-qırmızı rənglidir. Dadı turşa-şirin. Ləti tünd qırmızı, orta sıxlıqda, şirəli. Çəkisi 6,8 q.
Yetişmə dövrü: İyun ayı
Saxlama müddəti: İyul ayının ortası
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Bianko gözəli, Ramon Oliva, Öküzürəyi
Calaqaltıları: cır, Sarı Droqana, Sarı Denissen

Gilas

RAYA


Raya

Ağacın özəlliyi: Ağacı ortaboylu, orta sıxlıqda olan çətirə malik
Meyvənin özəlliyi: Yumru formada, tünd qırmızı rənglidir. Dadı turşa-şirin. Ləti krem rəngli, orta sıxlıqda, şirin, şirəli. Çəkisi 5-7 q.
Yetişmə dövrü: İyun ayı
Saxlama müddəti: İyul ayının ortası
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Sarı Droqana, Öküzürəyi
Calaqaltıları: cır

Feyxoa

ŞÖLƏ


Shole

Ağacın (kolun) özəlliyi: Kolu ortaboylu (2,8-3,2 m), orta dərəcədə sıx çətirə malik
Meyvənin özəlliyi: Silindrik yumru formada, yaşıl rənglidir. Dadı şirin-turş, ətirli. Ləti krem rənglidir. Çəkisi 69,3-87,5 q.
Yetişmə dövrü: Noyabr ayı
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Lənkaran, Xəzər, Məhsuldar

Feyxoa

SƏRXAN


Sarhan

Ağacın (kolun) özəlliyi: Kolu ortaboylu (3-3.5 m), orta dərəcədə sıx çətirə malik
Meyvənin özəlliyi: Silindrik uzunsov formada, birtipli, yaşıl rənglidir. Dadı turşa-şirin. Ləti krem rənglidir. Çəkisi 49,2-54,8 q.
Yetişmə dövrü: Noyabr ayı
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Lənkaran, Xəzər, Məhsuldar

Feyxoa

AYDIN


Aidyn

Ağacın (kolun) özəlliyi: Kolu ortaboylu (3 m), orta dərəcədə sıx çətirə malik
Meyvənin özəlliyi: Yuvarlaq formada, yaşıl rənglidir. Ləti krem rəngli. Dadı turşa-şirin. Çəkisi 46 q
Yetişmə dövrü: Oktyabr ayı
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Lənkaran, Xəzər, Məhsuldar

Feyxoa

İRİDƏNƏLİ


Irideneli

Ağacın (kolun) özəlliyi: Kolu ortaboylu (3 m), orta dərəcədə sıx çətirə malik
Meyvənin özəlliyi: Uzunsov yuvarlaq formada, yaşıl rənglidir. Dadı turşa-şirin. Ləti krem rənglidir. Çəkisi 42 q.
Yetişmə dövrü: Noyabr ayı
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Lənkaran, Xəzər, Məhsuldar

Fındıq

ATA-BABA


Ata-baba

Kolun özəlliyi: Kolun hündürlüyü 5-8 m, sıx çətirə malikdir
Meyvənin özəlliyi: Yastı-yumru formada. Yağlılığı 68.4%. Ləpə çıxımı 52.0%. Çəkisi 2.7-2.9 q.
Yetişmə dövrü: Sentyabr ayının sonu
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Saçaqlı, Yağlı fındıq, Yumru Gerasun

Fındıq

SAÇAQLI


Sachaqly

Kolun özəlliyi: Kolun hündürlüyü 5-7 m, seyrək çətirə malikdir
Meyvənin özəlliyi: Yastı-yumru formada. Yağlılığı 67.0-70.0%. Ləpə çıxımı 50.1%. Çəkisi 2.1 q.
Yetişmə dövrü: Sentyabr ayının sonu
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Ata-baba, Yağlı fındıq, Yumru Gerasund

Fındıq

QALİB


Galib

Kolun özəlliyi: Kolun hündürlüyü 5-8 m, sıx, kürəşəkilli çətirə malikdir
Meyvənin özəlliyi: Yastı-yumru formada. Yağlılığı 72.0%. Ləpə çıxımı 51.2-55.6%. Çəkisi 2.19 q.
Yetişmə dövrü: Avqust ayının sonu
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Əşrəfi, Yağlı fındıq, Zaqatala 9

Fındıq

QIZIL FINDIQ


Golden hazelnuts

Kolun özəlliyi: Kolun hündürlüyü 9 m, sıx çətirə malikdir
Meyvənin özəlliyi: Yumuru formada. Yağlılığı 69.8%.Ləpə çıxımı 51.0%. Çəkisi 2.1 q.
Yetişmə dövrü: Avqust ayının sonu
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Ata-baba, Qalib, Gəncə fındıq

Gavalı

ANCELINA


Angelina

Ağacın özəlliyi: Ağacı ortaboylu, enli piramida şəkilli, güclü çətirə malik
Meyvənin özəlliyi: Tünd bənövşəyi rəngli, gümüşü-göy təbəqə ilə örtülü. Ləti kəhraba rəngli, lifli, şirəli, dadı xoşagələn, turşa-şirin. Çəkisi 90-120 q.
Yetişmə dövrü: Sentyabr ayı
Saxlama müddəti: Dekabr ayına kimi
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Blek Amber, Friar
Calaqaltıları: Myrobolan 29C

Gavalı

BLEK AMBER


Black Amber

Ağacın özəlliyi: Ağacı ortaboylu, enli piramida şəkilli, güclü çətirə malik
Meyvənin özəlliyi: Yumru formada, tünd göy-qara rəngli, göyümtül təbəqə ilə örtülü. Ləti sarı rəngli, sərt, dadı xoşagələndir. Çəkisi 95-110 q.
Yetişmə dövrü: Avqust ayı
Saxlama müddəti: Oktyabr ayına kimi
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Friar, Qolden Plumza, Mirabolano Rosso
Calaqaltıları: Cır alça, Myrobolan 29C

Gavalı

BLEK DAYMOND


Black Diamond

Ağacın özəlliyi: Ağacı hündürboylu,seyrək çətirə malikdir
Meyvənin özəlliyi: TYumru formada, tünd bənövşəyi rəngli, göyümtül təbəqə ilə örtülü. Ləti sarı-qırmızı rəngli, sərt, şirəli, dadı xoşagələndir. Çəkisi 46-60q.
Yetişmə dövrü: Avqust ayı
Saxlama müddəti: Oktyabr ayına kimi
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Santa Rosa, Vikson, Blek Byuti
Calaqaltıları: Myrobolan 29C

Nar

AZƏRBAYCAN


Azerbaijan

Ağacın (kolun) özəlliyi: Hündürlüyü 3 m, çətiri qollu-budaqlı, az tikanlı
Meyvənin özəlliyi: Yumru, açıq qırmızı rəngli, qabığı nazik. Dənələri orta irilikdə, tünd albalı rəngli. Şirə çıxımı 50 %. Dadı turşa-şirin, xoşagələndir. Çəkisi 400-500 q.
Yığım vaxtı: Oktyabr ayının sonu
Saxlama müddəti: 5 ay
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Qırmızı gülöyşə, Vələs, Balamürsəl

Nar

QIRMIZI GÜLÖYŞƏ


Red Guleysha

Ağacın (kolun) özəlliyi: Hündürlüyü 3 m, çətiri qollu-budaqlıdır
Meyvənin özəlliyi: Yumru, parlaq qırmızı rəngli, qabığı nazik. Dənələri iri, qırmızı rənglidir. Şirə çıxımı 53-55 %. Dadı turşa-şirin, xoşagələndir. Çəkisi 300-400 q.
Yığım vaxtı: Oktyabr ayı
Saxlama müddəti: 2-3 ay
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Çəhrayı gülöyşə, Azərbaycan, Balamürsəl

Nar

ÇƏHRAYI GÜLÖYŞƏ


Pink Guleysha

Ağacın (kolun) özəlliyi: Hündürlüyü 3-3.5 m, çətiri qollu-budaqlıdır
Meyvənin özəlliyi: Yumru, parlaq açıq çəhrayı rəngli, qabığı nazik. Dənələri orta irilikdə, açıq qırmızı rənglidir.Şirə çıxımı 54 %. Dadı turşa-şirin, xoşagələn, çox ləzzətlidir.Çəkisi 200-250 q.
Yığım vaxtı: Oktyabr ayı
Saxlama müddəti: 2-3 ay
Nəqliyyata davamlılığı: Davamsızdır
Tozlayıcıları: Qırmızı gülöyşə, Azərbaycan, Balamürsə

Nar

BALAMÜRSƏL


Balamursel

Ağacın (kolun) özəlliyi: Hündürlüyü 4-5 m, çətiri geniş, qollu-budaqlı, az tikanlıdır
Meyvənin özəlliyi: Yumru, parlaq moruğu rəngli, qabığı qalın. Dənələri iri, açıq qırmızı rəngli. Şirə çıxımı 54-55 %. Dadı turşa-şirin, xoşagələndir. Çəkisi 400-500 q.
Yığım vaxtı: Oktyabr ayının sonu
Saxlama müddəti: 3-4 ay
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Qırmızı gülöyşə, Vələs, Azərbaycan

Nar

VƏLƏS


Veles

Ağacın (kolun) özəlliyi: Hündürlüyü 4-5 m, çətiri geniş, qollu-budaqlıdır
Meyvənin özəlliyi: Yumru, parlaq tünd qırmızı rəngli, qabığı qalın. Dənələri iri, qırmızı rəngli. Şirə çıxımı 54-56 %. Dadı turşa-şirin, xoşagələndir. Çəkisi 550-600 q.
Yığım vaxtı: Oktyabr ayının sonu
Saxlama müddəti: 3-4 ay
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Çəhrayı gülöyşə, Yaxşılaşdırılmış kazake, Balamürsəl

Nar

YAXŞILAŞDIRILMIŞ KAZAKE


Improved Cossacke

Ağacın (kolun) özəlliyi: Hündürlüyü 4 m, çətiri şarşəkilli, qollu-budaqlı, az tikanlıdır
Meyvənin özəlliyi: Yastı-yumru, yaşılımtıl-sarı rəngli, solğun moruğu yanaqlı, qabığı nazikdir. Dənələri iri, qırmızı rəngli. Şirə çıxımı 55-60 %. Dadı turşa-şirin, xoşagələndir. Çəkisi 300-400q.
Yığım vaxtı: Oktyabr ayının ikinci yarısı
Saxlama müddəti: 3 ay
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Azərbaycan, Çəhrayı gülöyşə

Zeytun

AZƏRBAYCAN ZEYTUNU


Azerbaijani olives

Ağacın özəlliyi: Hündürlüyü 10 m,çətiri qollu-budaqlıdır
Meyvənin özəlliyi: Uzunsov-oval formasında, qırmızımtıl-bənövşəyi rənglidir. Ləti açıq sarı rəngli. Tərkibindəki yağ – 69,4 %. Çəkisi 5-6 q. Konservləşdirmə üçün idealdır.
Yığım vaxtı: Oktyabr ayı
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Şirin zeytun, Armudu zeytun

Zeytun

AĞBABA


Aghbaba

Ağacın özəlliyi: ağacı hündürboylu, hündürlüyü 8-9 m, çətiri enli-girdə, qollu-budaqlıdır
Meyvənin özəlliyi: Uzunsov-oval formasında, tünd bənövşəyi rənglidir. Ləti sarı rəngli. Tərkibindəki yağ – 68-70%. Çəkisi 9-12 q. Konservləşdirmə üçün yararlıdır.
Yığım vaxtı: Oktyabr-noyabr ayı
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: El zeytunu, Armudu zeytun

Şaftalı

REDHEYVEN


Redhaven

Yetişkənliyi: Tezyetişən (avqust ayı)
Ağacın özəlliyi: Ağacı ortaboylu, yastı dəyirmi çətirə malikdir
Meyvənin özəlliyi: Uzunsov yumru formada, ölçüsü 72x68x70 mm.Dolğun sarı, bəzən narıncı rəngli, qırmızı yanaqlı. Ləti lifli, çox şirəli, parlaq sarı rəngli, zərifdir.Dadı ləzzətli, şirin, desert ətirlidir. Çəkisi 120-200 q.
Saxlama müddəti: 2-3 ay
Nəqliyyata davamlılığı: Qənaətbəxş
Tozlayıcıları: Özünü tozlayandır
Calaqaltıları: GF-677

Qoz

SUĞRA


Sugra

Ağacın özəlliyi: Ağacın hündürlüyü 15,5 m, güvvəli və dağınıq çətirə malikdir
Meyvənin özəlliyi: Meyvəsi iri, uzunsov, yumurtavari formalıdır. Ləpəsi qızılı-sarı, yumşaq, dadlı və yağlıdır. Yağlılığı 66%. Ləpə çıxımı 66%. Orta çəkisi 8.5 q. Yetişmə dövrü: Sentyabr ayı
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Zaqatala, Seyfi

Qoz

SEYFİ


Seifie

Ağacın özəlliyi: Ağacın hündürlüyü 13,4 m,
Meyvənin özəlliyi: Meyvəsi iri, uzunsov, yumurtavari formalıdır. Ləpəsi qızılı-sarı, yumşaq, dadlı və yağlıdır. Yağlılığı 64%. Ləpə çıxımı 65%. Orta çəkisi 11.2q. Yetişmə dövrü: Sentyabr ayı
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Faldar, Suğra